Centrum Rehabilitacji
i Medycyny Manualnej
ul. Palmowa 1/9a lok. 4,
Częstochowa
Poniedziałek - Piątek 10:00-18:00

Regulamin

Częstochowa dn. 01.06.2020
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług Centrum Rehabilitacji i Medycyny Manualnej Fizjopasja z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Palmowej 1/9a lok. 4
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Centrum Rehabilitacji i Medycyny Manualnej Fizjopasja na rzecz pacjentów.
 3. Pacjentem może być każda osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia przebywająca w Placówce medycznej Fizjopasja pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
 4. Skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§2 UMAWIANIE WIZYT

 1. Pacjent ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez aplikacje Messenger lub telefonicznie.
 2. Centrum Rehabilitacji i Medycyny Manualnej Fizjopasja zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku pacjentów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.
 3. Pacjent może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 4. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie i pacjent ponosi koszty wizyty.
 5. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
 6. W przypadku spóźnienia się pacjenta, Centrum Rehabilitacji Fizjopasja zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym pacjent zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 7. W przypadku spóźnienia pacjenta Fizjopasja zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez pacjenta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. Za usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 8. Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Fizjopasji, Usługa nie zostanie skrócona.

§3 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 1. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
 2. Pacjent zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Fizjopasja nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe jeśli nastąpią one w wyniku zatajenia informacji o stanie zdrowia przez pacjenta.
 4. Fizjopasja zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Centrum Rehabilitacji i Medycyny Manualnej Fizjopasja .
 2. Administrator przetwarza dane osobowe pacjentów w celu realizacji umów (wykonania usług).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe pacjenta mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§5 STANDARDY HIGIENICZNE

 1. Fizjopasja ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii.
 2. Stanowiska przeznaczone dla pacjentów są dezynfekowane po każdej wizycie.
 3. Po wejściu do Centrum pacjent ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.
 4. Jeśli nie przeszkadza to w wykonaniu Usługi, pacjent ma obowiązek nosić w Centrum maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
 5. Narzędzia używane w Zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji.

§6 PŁATNOŚCI

 1. Pacjent ma możliwość płatności za Usługi w placówce medycznej gotówką, kartą płatniczą lub kartą podarunkową (bon), Blik.
 2. Cennik Usług dostępny jest u rejestratora i na stronie internetowej.
 3. Centrum Fizjopasja zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.
 4. Centrum Fizjopasja zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.
 5. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

§7 BONY

 1. Centrum Fizjopasji prowadzi sprzedaż kart podarunkowych i karnetów.
 2. Karty podarunkowe są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Centrum Fizjopasja.
 3. Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. W przypadku płatności kartą podarunkową nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na karcie można wykorzystać na kolejne zabiegi.
 5. Jeśli pacjent chce wykorzystać kartę podarunkową do zakupu produktu lub usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką lub kartą.
 6. Zabieg umówiony w ramach bonu, na którym pacjent nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada.
 7. Karty podarunkowe nie mogą zostać przekazane innej osobie.

§8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zabrania się palenia papierosów na terenie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Manualnej Fizjopasja.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na terenie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Manualnej Fizjopasja, za wyjątkiem psów asystujących.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021
Fizjopasja informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij